Bibliografija

ALOJZ COCEK

JOZEF COCEK

Anonim, Zidanje sirotinjskog doma, Branik, 20. XII 1891; Anonim, Osvećenje hrama, Branik, 20. VII 1896; V. Mitrović, Građa za proučavanje dela arhitekte Đorđa Tabakovića u Novom Sadu (1929-1940), Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVII, Novi Sad, 1994; V. Mitrović, Novosadski graditelji: porodica Cocek, Dnevnik, 25. II 1998; V. Mitrović, Egy épitészdinasztia, A Czoczek család, Magyar Szó 7. III 1998.

ĐERĐ MOLNAR

Anonim, Zidanje Gradske kuće, Branik,  21. II 1889; Anonim, Odbor za zidanje Gradske kuće, Branik,  25. III 1889; Anonim, Podizanje krsta, Branik, 4. X 1894; M. Berencz, Az ujvidéki rómk. egyházközség rövid Története, Ujvidek, 1903; Anonim, Gradska klanica, Novi Sad, 6. VII 1937; M. Vranić, Građanska dvorana, prva zgrada Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine II, Novi Sad, 1959; P. Jeftić, Pozorišne zgrade u Novom Sadu, Pozorište 4/5, Tuzla, 1966; O. Milanović-Jović, Uvodni tekst, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine IV-V, Novi Sad, 1971; Grupa autora, Novi Sad – tragom starih graditelja, katalog izložbe, Novi Sad, 1976; Ž. Marković, Razvojni put Novog Sada, URBIS 6/7, Novi Sad, 1976; M. Gobec, Izgradnja Srpske normalne (osnovne) škole, geneza jedne ideje, DaNS 3-4, Novi Sad, 1982; O. Milanović-Jović, Valorizacija i obrada arhitektonskog nasleđa uže zone starog Novog Sada, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XI-XII, Novi Sad, 1982; M. Gobec, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1748-1918), Novi Sad, 1985; Ž. Popović, Istorija arhitekture pozorišta, kazališta, gledališča i teatra Evrope i Jugoslavije, Beograd, 1986, 481-483; V. Mitrović, Konkurs za gradnju pozorišta u Novom Sadu iz 1928/29. godine, Rad Muzeja Vojvodine 36, Novi Sad, 1994; D. Stančić, 100 godina Gradske kuće (1894-1994), feljton, Nezavisni, 14. X – 18. XI 1994; B. Berić, Bolnica, Enciklopedija Novog Sada sv. 4, Novi Sad, 1995; V. Mitrović, Naša građanska arhitektura I-IV, Dnevnik 10. 17. 24.i 31. I 1996; D. Urošević, Reprezentativna palata, Dnevnik 16. IV 1996; Gradska kuća, ENS sv. 6, Novi Sad, 1996; V. Mitrović, Vodeći novosadski neimar, Dnevnik, 10. IX 1997; V. Mitrović, Egy meltanytalanul elfeledett épitész, Magyar Szo 13. IX 1997; D. Stančić, Vitraži – Novi Sad, Petrovaradin, Sremski Karlovci i Futog, Novi Sad, 1997; D. Stančić, Katedrala (Rimokatolička crkva Ime Marijino), ENS sv. 10, Novi Sad, 1998. 319-322; V. Mitrović, Đerđ Molnar, novosadski graditelj druge polovine XIX veka, Rad Muzeja Vojvodine 40, Novi Sad, 1999.

 FRANC VORUDA

Anonim, Ovdašnji „Centralni Kreditni Zavod“, Branik,  24. VI 1895; M. Gobec, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1748-1918), Novi Sad, 1985, 204, 208, 210; V. Mitrović, Blago u odumiranju, Dnevnik, 10. I 1996; V. Mitrović, Megujul a város arculata, Magyar Szó 6. 9. 1997; V. Mitrović, Graditelj na prelazu vekova, Dnevnik, 24. 9. 1997; V. Mitrović, Graditelj građanskih kuća, Sveske za istoriju Novog Sada 9, Novi Sad, 1998.

ANTON TIKMAJER

Anonim, Osvećena nova zgrada Učiteljskog konvikta, Srbobran, 8. VII 1897; Grupa autora, Novi Sad u prošlosti i sadašnjosti, priručnik uz izložbu, Novi Sad, 1954; O. Milanović-Jović, Uvodni tekst, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine IV-V, Novi Sad, 1971, 15-18; O. Milanović-Jović, Valorizacija i obrada arhitektonskog nasleđa uže zone starog Novog Sada, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XI-XII, Novi Sad, 1982, 93-169; M. Gobec, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1748-1918), Novi Sad, 1985; V. Mitrović, Naša građanska arhitektura I – IV, Dnevnik, 10. 17. 24. 31. I 1996; V. Mitrović, Megujul a város arculata, Magyar Szo 6. IX 1997; V. Mitrović, Graditelj na prelazu vekova, Dnevnik, 24. IX 1997; V. Mitrović, Graditelj građanskih kuća, Anton Tikmajer, Sveske za istoriju Novog Sada 9, Novi Sad, 1998.

VLADIMIR NIKOLIĆ

V. Nikolić, Odbrana u stvari gradnje nove Srpske velike gimnazije u Novom Sadu, Sremski Karlovci, 1900; V. Nikolić, Malo svetlosti u stvari gradnje nove velike gimnazije novosadske, Sremski Karlovci, 1900; V. Nikolić, Mojim napadačima u stvari gradnje Srpske velike gimnazije novosadske, Sremski Karlovci, 1900; V. Petrović, M. Kašanin, Srpska umetnost u Vojvodini, Novi Sad, 1927. 19, 41-43; V. Petrović, Nikolić Vladimir, Narodna enciklopedija, Zagreb, 1928. 79; N. Nestorović, Građevine i arhitekti u Beogradu prošlog stoleća, Beograd, 1937, 67-68; P. Jeftić, Pozorišne zgrade u Novom Sadu, Pozorište 4/5, Tuzla, 1966, 491-505; Ž. Škalamara, Obnova „srpskog stila“ u arhitekturi, Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 5, Novi Sad, 1969; P. Vasić, Umetnička topografija Sremskih Karlovaca, Novi Sad, 1978, 74 – 77; D. Medaković, Srpska umetnost u XIX veku, Beograd, 1981, 263; M. Gobec, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1748-1918), Zbirka planova i mapa, Novi Sad, 1985. 140, 285, 291; M. Jovanović, Teofil Hanzen, „hanzenautika“ i Hanzenovi srpski učenici, Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 21, Novi Sad, 1985; Ž. Popović, Istorija arhitekture pozorišta, kazališta, gledališča i teatra Evrope i Jugoslavije, Beograd, 1986, 481-483; M. Gobec, Izgradnja velike srpske gimnazije, DaNS 7, Novi Sad, 1986; M. Jovanović, Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba, Beograd, Kragujevac, 1987, 118-122; D. Stančić, Iz dela arhitekte Vladimira Nikolića – o gradnji Narodnog doma u Sremskim Karlovcima, Rad Muzeja Vojvodine 36, Novi Sad, 1994, 201-208; D. Stančić, Iz života arhitekte Vladimira Nikolića (1857-1922), Sunčani sat 4, Sremska Mitrovica, 1994, 147-156; V. Mitrović, Konkurs za gradnju pozorišta u Novom Sadu iz 1928/29. godine, Rad Muzeja Vojvodine 36, Novi Sad, 1994. 209-218;  D. Stančić, Iz dela arhitekte Vladimira Nikolića, Rad Muzeja Vojvodine, 37-38, Novi Sad, 1995-1996. 291-304; A. Kadijević, Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi, Beograd, 1997, 52-53; D. Stančić, Arhitekta Vladimir Nikolić, Novi Sad, 1999.

PEKLO BELA

O. Milanović-Jović, Kuća kod „Gvozdenog čoveka“, Dnevnik, 28. II 1982; B. Duranci, A vajdasagi epiteszeti Szeczzio, Novi Sad, 1983; M. Gobec, Magistrat slobodnog kraljevskog grada (1748-1918), Zbirka planova i mapa, Novi Sad, 1985. B. Duranci, S. Jovanović, Secesija u Vojvodini, katalog izložbe, Sremska Mitrovića, 1985; V. Mitrović, Alternativa secesiji, Dnevnik, 17. I 1996.

BAUMHORN LIPOT

F. Merenyi, A magyar épitészet 1867-1967, Budapest, 1969; B. Duranci, Arhitektura secesije u Vojvodini, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine VI-VII, Novi Sad, 1976; J. Gerle, G. Somogyi, Baumhorn Lipot zsinagógai, Budapest, 1980; B. Duranci, A vajdasági épitészeti Szeceszio, Novi Sad, 1983; D. Stančić, Novosadska sinagoga, Sveske 17, Novi Sad, 1986, 153-156; T. Pinter, Századeleji házak Budapesten, Budapest, 1987; J. Gerle, A. Kovacs, I. Makovecz, A századforduló Magyar épitészete, Budapest, 1990, 33-35; Sinagoga u Novom Sadu, Gradski zavod za zaštitu spomenika, Novi Sad, 1991; P. Šosberger, Peta sinagoga, Sveske za istoriju Novog Sada 2, Novi Sad, 1992; V. Popov, Jevrejska sinagoga, Zrenjanin, 8. IV 1994; V. Popov, Županijska palata, Zrenjanin 22. IV 1994; P. Šosberger, Baumhorn Lipot, arhitekta, Enciklopedija Novog Sada, sv. 3, Novi Sad, 1995, 139-140; V. Mitrović, Naša građanska arhitektura I – IV, Dnevnik, 10. 17. 24. 31. I 1996; V. Mitrović, Trajan arhitektonski opus, Dnevnik, 18. XII 1996; V. Mitrović, Lakóhózak, paloták, zsinagógák, Magyar Szó, 21. XII 1996; D. Stančić, Vitraži – Novi Sad, Petrovaradin, Sremski Karlovci i Futog, Novi Sad, 1997, 79-82; Pavle Šosberger, Sinagoge u Vojvodini, Novi Sad, 1998.

GEORGIJE NIKOLAJEVIČ ŠRETER I KONSTANTIN PARIS

 Anonim, Oficirski dom u Novom Sadu, Novi Sad, 26, 20. VII 1927;  V. Mitrović, Lazar Dunđerski, prvi novosadski arhitekta moderne – sa katalogom radova, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVIII, Novi Sad, 1996. 49; S. Jovanović, Urbanizam i arhitektura prve polovine XX veka u Vojvodini, DaNS, maj 1998.

FILIP ŠMIT

N. Lancoš, Hala za klinker Beočinske fabrike cementa, Tehnički list 1-2, Beograd, 1935, 7-9; Filip Šmit, Almanah Dunavske banovine II, Novi Sad, 1935. 85; Anonim, Beočinska fabrika cementa a. d. u Beočinu, Dan, 31. X 1937; V. Mitrović, Građa za proučavanje dela arhitekte Đorđa Tabakovića u Novom Sadu (1929-1940), Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVII, Novi Sad, 1994. 92; V. Mitrović, Neimari hramova na Telepu, Dnevnik, 18. IX 1996; V. Mitrović, Templomépitök a Telepen, Magyar Szó, 12. X 1996; S. Jovanović, Urbanizam i arhitektura prve polovine XX veka u Vojvodini, DaNS, maj 1998.

DAKA POPOVIĆ

Odabrana bibliografija Dake Popovića:

Izgradnja i uređenje gradova, Savremena opština 4. i 5, Beograd, 1926; Vojvođanska crkvena arhitektura – povodom građenja crkve u Adi, Dan, 5-8. I 1936 (preštampano u DaNS 15, Novi Sad, 1995.); Regulacioni plan Novog Sada, Dan, 25. VI 1940; O srpskom baroku, Umetnički pregled 3, Beograd, 1941 (preštampano u DaNS 17-18, Novi Sad, 1996); Karakteristike barokne likovne umetnosti, Letopis Matice srpske, maj 1952, Novi Sad, 379-391; Prilog urbanističkom i arhitektonskom razvoju Novog Sada, Rad Vojvođanskih muzeja 12-13, Novi Sad, 1964, 153-161.

Odabrana bibliografija:

Anonim, Odlikovan Daka Popović, Novi Sad, 5. III 1927; Anonim, Podiže se palata Lojda, Novi Sad, 16. IV 1927; Anonim, Gosp. Daka Popović ban Dunavske banovine, Novi Sad, 26. X 1929; Izjava g. Dake Popovića, Pravda, 9. V 1937; T. Militar, Inžinjer Daka Popović – nekrolog, Zbornik za društvene nauke Matice srpske 47, Novi Sad, 1967, 161-164; M. Lečić, Izgradnja i obnova crkava i manastira od 1920. do 1941. godine, Srpska pravoslavna crkva 1920-1970, Beograd, 1971. 74. 106; D. Popov, Srpska štampa u Vojvodini 1918-1941, Novi Sad, 1983, 380-397; Popis slikarskih i vajarskih dela u društvenom posedu i privatnoj svojini na području Bačke VI, Novi Sad, 1986. 58; Lj. Pušić, Urbanistički razvoj gradova u Vojvodini u XIX i prvoj polovini XX veka, Novi Sad, 1987. 119; O. Milanović – Jović, Iz arhitekture, slikarstva i primenjene umetnosti Bačke, Novi Sad, 1989. 43; J. Gerle, A. Kovács, I. Makovecz, A századfodulo magyar épitészete, Bekescsaba, 1990. 275; V. Mitrović, Građa za proučavanje dela arhitekte Đorđa Tabakovića u Novom Sadu (1929-1941), Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVII, Novi Sad, 1994; V. Mitrović, Arhitekta Daka Popović, DaNS 15/1995. i 17-18/1996; V. Mitrović, Graditelj, političar i pisac, Dnevnik, 12. III 1997; V. Mitrović, Épitész, politikus, iró, Magyar Szó, 20. IX 1997; V. Mitrović, Graditeljski opus Dake Popovića (1886-1967), Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XX, Novi Sad, 1999.

DANILO KAĆANSKI

Anonim, Osvećeni su temelji novog Doma Jugoslovenskog učiteljskog udruženja, Dan, 4. VI 1935; Anonim, Osvećenje novog Parohijskog doma Almaške crkve, Dan, 6. VIII 1935; Anonim, Novosadski kućevlasnici i zemljoradnici osnivaju zadrugu, Dan, 20. IX 1938; Anonim, Novi Sad dobija novo sajmište, Dan, 31. III 1940; Anonim, Povodom jubilarne izložbe pozdravljamo izlagače i posetioce srdačnom dobrodošlicom, Novi Sad, 18. V 1940; Anonim, Odgajivačima najboljih grla dodeljene su nagrade, Dan, 19. V 1940; V. Mitrović, Građa za proučavanje dela arhitekte  Đorđa Tabakovića u Novom Sadu (1929-1940), Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVII, Novi Sad, 1994. 92; V. Mitrović, Novosadski neimar Danilo Kaćanski, Dnevnik, 2. X 1996; V. Mitrović, A két háboru közötti idöszak epitesze, Magyar Szó, 4. X 1997; D. Popović, Danilo Kaćanski, inženjer, Enciklopedija Novog Sada, sv. 11, Novi Sad, 1998, 13-15; V. Mitrović, Novosadski neimar Danilo Kaćanski (1895-1963) – sa katalogom dela, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XX, Novi Sad, 1999; V. Mitrović, Two villas in Novi Sad, Yugoslavia, Do.Co.Mo.Mo. 21, Eindhoven, 2000.

LAZAR DUNĐERSKI

Anonim, Osvećenje novosadske Berze, Novi Sad, 14. V 1927; Anonim, Konkurs na koji je stiglo 406 projekata, Politika, 4. XI 1931; Anonim, Poseta Kamendinu – serum fabrici, Novi Sad, 1. XII 1933; O. Milanović, Adaptacija zgrade bivše Produktivne berze za potrebe Galerije Matice srpske, Rad vojvođanskih muzeja 4, Novi Sad, 1955; V. Mitrović, Građa za proučavanje dela Đorđa Tabakovića u Novom Sadu (1929-1940), Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVII, Novi Sad, 1994; V. Mitrović, Lazar Dunđerski, prvi novosadski arhitekta moderne, Projeka(r)t 4, Novi Sad, 1994, 53-57; V. Mitrović, Konkurs za gradnju pozorišta u Novom Sadu iz 1928/29. godine, Rad Muzeja Vojvodine 36, Novi Sad, 1994, 209-218; V. Mitrović, Lazar Dunđerski, prvi novosadski arhitekta moderne – sa katalogom dela, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVIII, Novi Sad, 1996, 49-69; V. Mitrović, A város elsö modern épitésze, Magyar Szó, 25. X 1997; S. Jovanović, Urbanizam i arhitektura prve polovine XX veka u Vojvodini, DaNS, maj 1998, 18-19; V. Mitrović, Two villas in Novi Sad, Yugoslavia, Do.Co.Mo.Mo 21, Eindhoven, 2000.

ĐORĐE TABAKOVIĆ

Bibliografija Đorđa Tabakovića:

Bezdin, Raška knj. 1, Beograd, 1929, 53-59; Konkurs za Pozorište u Novom Sadu, Pravda, 10. III 1929, Novi Sad; 21 crtež Đorđa Tabakovića, mapa, Novi Sad, 1952; Savremeni stan, Dnevnik, 2. II 1955; Mapa akvarela Novog Sada, Novi Sad, 1990.

Prevodi:

Kamilo Zite, Umetničko oblikovanje gradova, Beograd, 1967; Grupa autora, Svetska arhitektura, Beograd, 1967 (sa M. Maksimovićem).

Bibliografija:

P. A., Dajte gradsko pozorište u Novom Sadu, Novi Sad, 7. VII 1928; C-a, Za podizanje Doma novosadske Trgovačke omladine, Novi Sad, 14. XII 1929; Anonim, Pokrenuta je akcija za zidanje Doma Trgovačke omladine, Novi Sad, 6. I 1930; Anonim, Rad novosadske Trgovačke omladine, Novi Sad, 25. I 1931; Anonim, Konkurs na koji je stiglo 406 projekata, Politika, 4. XI 1931; S. Planić, Problemi savremene arhitekture, Zagreb, 1932; S. P., Narodni Dom Kralja Aleksandra I u Novom Sadu, Novi Sad, 30. VII 1932; Anonim, Zidanje Narodnog Doma Kralja Aleksandra I u Novom Sadu, Novi Sad, 8. I 1934; Anonim, Nova palata u Novom Sadu, Politika, 3. VIII 1934; Anonim, Završavaju se poslednji radovi na izgradnji Dečjeg doma u Petrovgradu, Dan, 30. V 1935; Anonim, Osvećen je Dečji dom u Petrovgradu, Dan, 11. VI 1935; Anonim, Sa prilogom novosadske opštine dovršiće se gradnja Spomen-doma, Dan, 18. VII 1935; Anonim, Podizanje drugog krila Narodnog spomen-doma, Dan 17. VIII 1935; Anonim, Novi Sad dobija još jednu kulturnu tekovinu, Dan, 15. V 1936; Anonim, Dovršava se Dom Kralja Aleksandra I, Novi Sad 10. X 1936; D. Došen, Narodni spomen-dom Kralja Aleksandra I u ciframa, Dan, 7. XI 1936; M. Knežević, U Narodnom spomen domu počinje novi period nacionalnog i kulturnog života Novog Sada, Dan, 1. XII 1936; Anonim, Narodni spomen-dom, Novi Sad, 25. XII 1936; Anonim, Bulevar kraljice Marije imaće niz novih, originalnih građevina, Dan, 1. VIII 1937; Anonim, Otpočela je gradnja modernog Radničkog doma u Petrovgradu, Dan, 29. X 1938; M. Krstonošić, Đorđe Tabaković, ELU, IV, Zagreb, 1966. 391; Đ. Jović, Pesnik grafike i arhitekture, Dnevnik, 20. IX 1967; Đ. Jović, Đorđe Tabaković, katalog retrospektivne izložbe, Novi Sad, 1967; Z. Pašić, Gradovi stare kao i ljudi (intervju), Dnevnik, 12. IV 1969; M. Leskovac, Pola veka rada uglednog novosadskog arhitekte, Politika, 1. X 1969; Z. Karlavaris, In memoriam, Dnevnik, 2. IX 1971; M. Antić, Romantika jednog grada, Dnevnik 2. IX 1971; A. Sečujski, In memoriam, Naš dom, 56, Novi Sad, 1971; Z. Manević, In memoriam, NIN, septembar 1971; Z. Manević, Srpska arhitektura 1900-1970, Beograd, 1972; Deset godina Ateljea 61, Novi Sad, 1972, 32-33; S. Jovanović, Novosadska arhitekturna kronika, Sinteza 34-35, Ljubljana, 1975; S. Jovanović, Arhitektura u Vojvodini, katalog izložbe, Sremska Mitrovica, 1977; P. Vasić, Umetnička topografija Sremskih Karlovaca, Novi Sad, 1978. 174; D. Krstić, Spomeni na arhitektu Đorđa Tabakovića, Dnevnik, 10. XII 1981; D. Krstić, Kulturni gest u Novom Sadu koji obavezuje, Arhitektura, urbanizam 90-91, Beograd, 1983; O. Radovanović, Arhitekta Đorđe Tabaković I-VI, DaNS 2-8, Novi Sad, 1983-1989; O. Radovanović, Arhitekta Đorđe Tabaković, plakat izložbe, Novi Sad, 1984; O. Radovanović, Arhitekta Đorđe Tabaković, Dnevnik, 19. VII 1987; O. Radovanović, Problem valorizacije i zaštite arhitekture Đorđa Tabakovića, Peristil 31-32, Split, 1988/89, 151-153; S. Jovanović, Enterijer u Vojvodini, katalog izložbe, Sremska Mitrovica, 1989; S. Jovanović, Dug prema arhitekti, Dnevnik, 17. IX 1991; O. Radovanović, Dom za zdrav duh, Dnevnik, 9. X 1991; D. Stančić, Kompleks „Jodne banje“ u Novom Sadu, Rad vojvođanskih muzeja 33, Novi Sad, 1991; O. Radovanović, Predlog objekta za proglašenje za nacionalno kulturno dobro, Forum, 8, Beograd, 1992; A. Kadijević, Tanurdžićeva palata u Novom Sadu, Projeka(r)t 2, Novi Sad, 1993; S. Jovanović, Dom penzionera Fonda Trgovačke banke u Novom Sadu, DaNS 11, Novi Sad, 1994; D. Radovanović, Promocija sporedne fasade, Projeka(r)t 3, Novi Sad, 1994; V. Mitrović, Građa za proučavanje dela arhitekte Đorđa Tabakovića u Novom Sadu (1929-1940), Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVII, Novi Sad, 1994, 61-92; Vrhunske ličnosti srpskog graditeljstva u XX veku, Vreme arhitekture 204, 19. 9. 1994; V. Mitrović, Đorđe Tabaković, A modern Architect in Novi Sad, Do.Co.Mo.Mo 13, Eindhoven, 1995. (preštampano u DaNS, maj 1998.); V. Mitrović, Konkurs za gradnju pozorišta u Novom Sadu iz 1928/29. godine, Rad Muzeja Vojvodine 36, Novi Sad, 1996; S. Jovanović, Đorđe Tabaković (1897-1971), DaNS, maj 1998; S. Jovanović, Urbanizam i arhitektura prve polovine XX veka u  Vojvodini, DaNS, maj 1998.

MILAN SEKULIĆ

T. Iskruljev, Biografije inženjera, arhitekata i tehničara Srba i Crnogoraca (rukopis); N. Dobrović, Stvaranje arhitekte Dragiše Brašovana, Arhitektura urbanizam 33-34, Beograd, 1965, 43; Z. Manević, Savremena srpska arhitektura, Beograd, 1972.

DRAGIŠA BRAŠOVAN

Anonim, Podizanje palate Radničke komore u Novom Sadu, Pravda, 31. I 1929; Anonim, Radnička komora u Novom Sadu podiže palatu koja će biti prva građevina savremene arhitekture u Novom Sadu, Vreme, 23. X 1929; Anonim, Dom radničke komore u Novom Sadu, Politika 15. II 1931; Anonim, Svečano otvaranje Doma radničke komore u Novom Sadu, Pravda, 6. VII 1931; Anonim, Banska palata biće jedna reprezentativna i monumentalna građevina, Dan, 16. VII 1935; Anonim, Svi planovi za gradnju Banske palate su završeni, Dan 6. XI 1935; N. Č. Za godinu dana Banski dvori će biti pod krovom, Dan, 20. V 1936; Anonim, Novosađani pokazuju veliko interesovanje za izgradnju Banske palate, Dan, 22. VIII 1936; Anonim, Pet miliona dinara stajaće više od predračuna palata Dunavske banovine u Novom Sadu, Pravda, 24. XI 1936; Anonim, U Novom Sadu se podiže nova palata Dunavske banovine, Pravda, 16. V 1937; L. Dotlić, O izgradnji Banske palate, Dan, 14. III, 4. V, 12. IX, 31. X 1937; Anonim, Palata Banske uprave u Novom Sadu biće najveća zgrada na Balkanu, Dan, 9. VIII 1938; M. Matić, Umetnička vrednost Banske palate, Novi Sad, 29. I 1939; S. Radivojević, Polemika oko podizanja Banske palate, Dan, 5. II 1939; N. Dobrović, Stvaranje arhitekte Dragiše Brašovana, Arhitektura urbanizam 33-34, Beograd, 1965;  Z. Manević, Arhitektura Dragiše Brašovana, Umetnost 6, Beograd, 1966; Z. Manević, Delo arhitekte Dragiše Brašovana, Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 6, Novi Sad, 1970. 187-208; Z. Manević, Srpska arhitektura 1900-1970, Beograd, 1972; B. Stojanović, Arhitekta Dragiša Brašovan, Urbanizam Beograda 51, Beograd, 1979, 17-31; Z. Manević, Naši neimari: Dragiša Brašovan, Izgradnja 8, Beograd, 1980; A. Kadijević, Arhitekta Dragiša Brašovan (1887-1965) – klasik jugoslovenske arhitekture XX veka, Moment 13, Beograd, 1989; A. Kadijević, Novosadski opus Dragiše Brašovana, Projeka(r)t 1, Novi Sad, 1993; S. Jovanović, Banska palata, ENS sv. 3, Novi Sad, 1995, 108-110; D. Stančić, M. Lazović, Banovina, Novi Sad, 1999.

MIHAJLO PLAVEC

V. Mitrović, Lazar Dunđerski, prvi novosadski arhitekta moderne, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVIII, Novi Sad, 1996. 50; V. Mitrović, Neimari naših hramova na Telepu, Dnevnik, 18. IX 1996; V. Mitrović, Templomépitök a Telepen, Magyar Szó, 12. X 1996; S. Jovanović, Urbanizam i arhitektura prve polovine XX veka u Vojvodini, DaNS, maj 1998.

NIKOLA HANDLER

O. Radovanović, Arhitekta Đorđe Tabaković VI, DaNS 8, Novi Sad, 1989; V. Mitrović, Građa za proučavanje dela arhitekte Đorđa Tabakovića u Novom Sadu (1929-1940), Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVIII, Novi Sad, 1996. 50; P. Šozberger, Novosadski Jevreji, Novi Sad, 1998. 67, 92-96.

PAVLE COCEK

Anonim, Osvećen i završen novi Kulturni dom novosadskog Mađarskog pevačkog društva, Dan, 21. XII 1935; Anonim, Prigodna svečanost povodom podizanja doma, Dan 24. XII 1935; V. Mitrović, Građa za proučavanje dela arhitekte Đorđa Tabakovića u Novom Sadu (1929-1940), Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVII, Novi Sad, 1994. 92; V. Mitrović, Novosadski graditelji: porodica Cocek, Dnevnik, 25. II 1998; V. Mitrović, Egy epitesdinasztia, A Czoczek család, Magyar Szó, 7. III 1998.

OSKAR PAKVOR

Tehnički list, 13-14, Beograd, 1932; V. Mitrović, Građa za proučavanje dela arhitekte Đorđa Tabakovića u Novom Sadu (1929-1940), Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XVII, Novi Sad, 1994.